Politika integrovaného systému řízení

V souladu s normami ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 001, příručkou integrovaného systému řízení a ostaními dokumentovanými postupy vyhlašujeme tuto politiku integrovaného systému řízení.

1) Spokojenost zákazníka je prvořadým předpokladem rozvoje společnosti. Jsme rozhodnuti s předstihem splňovat maximální počet přání a potřeb zákazníka, což je základním předpokladem úspěchu společnosti ve výběrových řízeních. Jsme přesvědčeni, že stále více vedle ceny rozhoduje kvalita provedené práce. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli budovat integrovaný systém managementu.
Jsme přesvědčeni, že zavedení integrovaného systému řízení je pouze začátkem cesty k neustálému zlepšování.

2) Kvalita provedených prací je podmíněna kvalitním vybavením. Proto jsme připraveni i nadále rozšiřovat, doplňovat a modernizovat pracovní vybavení tak, aby pracovníci měli k dispozici prostředky k co nejlepšímu provedení zakázky.

3) Systém kvality a kvalitní vybavení neni nic bez kvalitních pracovníků. Nemalou pozornost věnujeme vzdělání a školení pracovníků, především v oblastech kvality a nových trendů v oblasti používaných zařízení.

Při vyhlašování politiky kvality se držíme těchto zásad:

Zákazník obdrží výrobek v požadovaném provedení a v dohodnutém termínu.

Plnění požadavků zákazníků, platných právních předpisů a jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, prevence a ochrany zdraví při práci, neustálé zvyšování efektivnosti integrovaného systému řízení je určitou samozřejmostí ve společnosti.

Osvojování nových technologií, znalostí a dovedností každým zaměstnancem je základním faktorem úspěchu společnosti.

Partnerské vztahy s dodavateli a odběrateli jsou základem vzájemně výhodné spolupráce a trvalé prosperity firmy.

Pozitivní prostředí a podmínky k osobnímu rozvoji, základ dobrého vztahu k firmě.

Technické vybavení společnosti musí být v souladu s používávanými technologiemi.