Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. se sídlem Průmyslová 1510, 68601 Uherské Hradiště, IČ 27722635 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci. Aktualizace údajů, právo na opravu Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email zuzana.pribylova@nerezove-materialy.cz nebo na sídlo naší společnosti:

NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o.
Průmyslová 1510
68601 Uherské Hradiště

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Odběratelé

Kontaktní formulář web

Právní titulOprávněný zájem
Osobní údajeEmail (osobní údaj), Jméno (osobní údaj), Příjmení (osobní údaj)
Účel zpracováníkontaktování zákazníkem
Doba zpracování5 let

Kamerový záznam

Právní titulOprávněný zájem
Osobní údajeZáznam kamerového systému – audio, video, fotografie
Účel zpracovánípořizování a uchovávání dat z kamerového systému za účelem ochrany majetku a uplatnění případných právních nároků

Objednávka

Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeAdresa (osobní údaj), DIČ fyzické osoby (osobní údaj), Dodací adresa (osobní údaj), Email (osobní údaj), Jméno (osobní údaj), Příjmení (osobní údaj), Telefon (osobní údaj)
Účel zpracovánívyřízení objednávky, odeslání, dodání nebo odběr zboží
Dobra zpracování5 let
ZpracovateléDodavatel IS
PříjemciPřepravní společnosti, auditoři, advokáti
Právní titulZákonná povinnost
Osobní údajeAdresa (osobní údaj), DIČ fyzické osoby (osobní údaj), Dodací adresa (osobní údaj), Jméno (osobní údaj), Příjmení (osobní údaj)
Účel zpracovánívedení a dokládání daňové evidence
Doba zpracování10 let
Doba zpracování1 týden

Nabídka

Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeAdresa (osobní údaj), DIČ fyzické osoby (osobní údaj), Dodací adresa (osobní údaj), Email (osobní údaj), Jméno (osobní údaj), Příjmení (osobní údaj), Telefon (osobní údaj)
Účel zpracovánízpracování a zaslání cenové nabídky
Doba zpracování5 let
ZpracovateléDodavatel IS
Právní titulOprávněný zájem
Osobní údajeAdresa (osobní údaj), DIČ fyzické osoby (osobní údaj), Dodací adresa (osobní údaj), Email (osobní údaj), Jméno (osobní údaj), Příjmení (osobní údaj)
Účel zpracováníza účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb, lepší komunikace se zákazníkem pro případ dalších vypracování nabídek
Doba zpracování5 let
ZpracovateléDodavatel IS

Maloobchod

Právní titulPlnění smlouvy
Osobní údajeAdresa (osobní údaj), DIČ fyzické osoby (osobní údaj), Dodací adresa (osobní údaj), Email (osobní údaj), Jméno (osobní údaj), Příjmení (osobní údaj), Telefon (osobní údaj)
Účel zpracovánívyřízení objednávky, odeslání, dodání nebo osobní odběr zboží
Doba zpracování10 let
ZpracovateléDodavatel IS
PříjemciPřepravní společnosti, auditoři, advokáti
Právní titulZákonná povinnost
Osobní údajeAdresa (osobní údaj), DIČ fyzické osoby (osobní údaj), Dodací adresa (osobní údaj), Jméno (osobní údaj), Příjmení (osobní údaj)
Účel zpracovánívedení a dokládání daňové evidence
Doba zpracování10 let

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne středa, 06. června, 2018.